Çfarë bëjmë ne

Rregullatori i sporteve të rafting në Shqipëri

Subjektet turistike të cilat synojnë të ofrojnë drejtëpërdrejtë udhëtime të organizuara të rafting  duhet të dërgojnë kërkesën për certifikim pranë FSHR, e shoqëruar nga dokumentacioni si më poshtë vijon:

 

 • a) Kërkesa për  certifikim, redaktuar në formë ligjore, nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor i subjektit turistik, shoqëruar me të dhëna mbi vendodhjen e subjektit, selinë dhe numrin NIPT;
 • b) Deklaratën, nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor, duke deklaruar emrin instruktorit të rafting,  që ka ndjekur një kurs trajnimi të organizuar çdo vit nga FShR.
 • c) Një kopje të Aktit të Themelimit  dhe të Statutit të Personit Juridik;
 • ç) Detajet e itinerareve/udhëtimeve të lumit të përshkruara, së bashku me informacionin e nevojshëm dhe nivelet e vështirësisë;
 • d) Përdorimi i shtrateve të lumit. Personi  Juridik i Ri (i paliçensuar me parë), që dëshiron të zhvillojë aktivitete mbi shtratet e lumenjve , ku veprojnë tashmë Persona Juridike te Liçensuara të FShR, duhet të bashkangjisin një letër kërkesë të njoftimit të fillimit të aktivitetit të Personave Juridikë në fjalë. Pas shqyrtimit të saj dhe verifikimit se këto Persona Juridike plotësojnë të gjitha kriteret e realizimit të këtyre itinerareve, FShR kthen përgjigje ne lidhje me kërkesën në fjalë, duke miratuar pranimin ose refuzimin e kërkesës, bashkangjitur me arsyet përkatëse.
  Në rast të zgjerimit të aktiviteteve në lumenj  të ndryshëm nga Personat Juridike ekzistues, të njohur nga FSHR, janë të detyruar të ndjekin të njëjtat procedura, duke paraqitur dokumentacionin e duhur, per të aplikuar për Lejen e lundrimit;
 • dh) Vërtetimin e pagesës së kuotave të anëtarësimit kundrejt FSHR;
 • e) Deklaratën e përfaqësuesit ligjor të Subjektit Juridik, ku merret përgjegjësi për të vëzhguar dhe zbatuar rregullat fikse përcaktuar nga FShR në lidhje me liçensën e lëshuar, në lidhje me zbatimin e Statutit dhe Rregullores se FShR;
 • ë) Dokumentacionin ligjor që provon zotërimin e pajisjeve, mjeteve dhe materialeve individuale të sigurisë të figurave teknike të rafting  dhe veshjet, pajisjet për turistët, sipas normave të KE, në përputhje me parashikimet e përcaktuara nga ligji shqiptar dhe rregullorja teknike e FShR;

Guida Profesionale të njohura nga FSHR janë:

 

 • a. Trajner;
 • b. Guida e nivelit te IV°;
 • c. Guida e nivelit te  III°;
 • d. Guida e nivelit te II°.
  Kurset për guidat e nivelit të II° ose te III°  mund të frekuentohen edhe nga minorene, megjithatë titulli nuk mund t’i kalohet deri në momentin kur ata mbushin moshën 18  vjeç.
 • e. Guida e huaj licensuar jashtë Republikës së Shqipërisë

FSHR njeh nje guidë rafting të liçensuar jashte, vetëm pasi është bërë ekuivalentimi i certifikatës në bazë të legjislacionit shqiptar, Statutit dhe Rregullores FSHR;

Për të bërë këtë njohje duhet të prezantohen dokumentat e mëposhtme;

 

 1. Kopje e dokumentit të identifikimit;
 2. Kopje e certifikatës përkatëse të rafting;
 3. Kopje e certifikatës europiane të  kalimit të kursit të Ndihmës së Shpejtë;
 4. Kurrikulum vitae (CV);
 5. Vërtetime të ndryshme të punësimit.
 6. Deklaratë  nga ana e Përfaqësuesit të Personave Juridikë të Huaj pranë së cilës guida ka punuar, e cila duhet të jetë e vulosur dhe e firmosur dhe të vërtetojë një eksperience pune të guidës së rafting për të paktën 3 vjet. Dokumentacioni i kërkuar më sipër duhet të jetë origjinal, ose kopje e noterizuar, në gjuhën shqipe.

Kush jemi ne

Një skuadër që e do lumin dhe natyrën

Rafting në Shqipëri është një sport i ri që duhet të organizohet nga kompanitë/personat juridike të kompletuar me pajisjet dhe veshjet e desitinuara për këtë përdorim dhe të njohura nga Federata Shqiptare e Rafting (këtu dhe më poshtë FShR) dhe duhet të drejtohet nga instruktorë sporti të federuar nga FShR dhe të pajisur me lejen përkatëse të drejtimit.

Subjektet turistike nuk duhet të marrin përsipër organizimin dhe drejtimin e udhëtimeve të rafting pa pasur guidat profesionale dhe pa pajisjet e kompletuara, miratuar nga FShR, duke vënë në rrezik sigurinë dhe jetën e turistit.

Për vitin 2018 FShR i ka dhënë të drejtën për ushtrimin e organizuar të aktivitetit turistik të rafting në Republikën e Shqipërisë subjekteve:

 

 • Shoqata Kombëtare e Rafting dhe Kanotazhit
 • Albania Rafting Group
 • Albanian Adventure Resort

Guida e rafting duhet të jetë e pajisur me dokumentacionin provues të lejes së drejtimit, lëshuar nga FShR në formën bashkalidhur. Për vitin 2018 Federata Shqiptare e Rafting ka certifikuar instruktorë profesionale të rafting: (patentat)

Start typing and press Enter to search